Algemene voorwaarden diensten Wagner fotografie

1. Opdrachten
1.1 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Een opdracht komt pas tot stand zodra uw aanvraag via de website is bevestigd of een schriftelijke offerte, opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is gegeven. Dit kan middels elektronische weg (e-mail, webshop) of via een schriftelijke bevestiging.
1.3 Offertes zijn twee weken geldig. Mits anders overeengekomen.

2. Prijs en betaling
2.1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW.
2.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen en zonder korting of compensatie. De opdrachtgever zal geen gebruik maken van enig opschortingsrecht.
2.3 Bij annulering van een opdracht tussen 2 en 4 weken 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
2.4 Bij verhindering op de dag zelf  25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
2.5 Voor de start van de cursus of workshop dient de betaling binnen te zijn. Workshop mogen ook contant op de dag zelf voor aanvang van de workshop voldaan worden. 

3. Uitvoering en verhindering
3.1 De opdracht zal worden uitgevoerd door de in de offerte vermelde persoon.
3.2 Annulering van de workshop is mogelijk tot 48 uur voor de workshop.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Wagner fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade door of in verband met de workshop.
4.2 In ieder geval blijft aansprakelijkheid beperkt tot de voor de workshop overeengekomen prijs.
4.3 De opdrachtgever vrijwaart Wagner fotografie voor alle aanspraken van derden, waaronder cursisten, tot vergoeding van schade door of in verband met de workshop.

5. Auteursrecht
Het auteursrecht van de inhoud van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de workshops berust bij Wagner fotografie.

6. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7. Geschillen
7.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
7.2 Alle geschillen, ook die slechts door één van de partijen als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen over de Algemene voorwaarden. Kunt u contact opnemen  via het contact formulier

Algemene voorwaarden diensten

Reacties zijn gesloten.