Algemene voorwaarden diensten Wagner fotografie

1. Opdrachten
1.1 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Een opdracht komt pas tot stand zodra uw aanvraag via de website is bevestigd of een schriftelijke offerte, opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is gegeven. Dit kan middels elektronische weg (e-mail, webshop) of via een schriftelijke bevestiging.
1.3 Offertes zijn twee weken geldig. Mits anders overeengekomen.

2. Prijs en betaling
2.1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW.
2.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen en zonder korting of compensatie. De opdrachtgever zal geen gebruik maken van enig opschortingsrecht.
2.3 Bij annulering van een opdracht tussen 2 en 4 weken 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
2.4 Bij verhindering op de dag zelf  25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
2.5 Voor de start van de cursus of workshop dient de betaling binnen te zijn. Workshop mogen ook contant op de dag zelf voor aanvang van de workshop voldaan worden. 

3. Uitvoering en verhindering
3.1 De opdracht zal worden uitgevoerd door de in de offerte vermelde persoon.
3.2 Annulering van de workshop is mogelijk tot 48 uur voor de workshop.

4. Huurvoorwaarden Fujifilm X camera + Objectief
4.1 Huur is alleen mogelijk voor de gehele duur van de workshop.
4.2 Het gebruik van het gehuurde is tijdens de huurperiode vanaf het moment van aflevering tot retourneren voor rekening en risico van de huurder.
4.3 Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren, in bruikleen te geven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
4.4 Huurprijzen zijn berekend per workshop, ook wanneer u het gehuurde eerder terugbrengt.
4.5 Voor de huur van apparatuur moet u een geldig Nederlands legitimatiebewijs (let op: geen verblijfsvergunning en geen rijbewijs) en een bewijs adresgegevens (bankafschrift of rekening van uw energieleverancier) kunnen overleggen en een
4.6 De borg van 10x de huurprijs is voldaan. Deze borg dient u, ter plaatse van de workshop, vooraf aan ontvangst van het gehuurde te voldoen. Dit is contant of per bankoverschrijving vooraf mogelijk. Bij het inleveren van de Fujifilm X Pro1 wordt het verhuurbedrag direct aan u over gemaakt. Indien u het verhuurbedrag contant heeft voldaan krijg u deze na afloop van de workshop contact terug. 
4.7 Als huurder zult u zorgvuldig omgaan met het gehuurde, het doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften.
4.8 Alle gehuurde apparatuur dient te worden geretourneerd aan het einde van de workshop, alvorens uw vertrek. Brengt u het gehuurde niet op de afgesproken tijd terug, dan wordt daarna per 24 uur het dagtarief in rekening gebracht. Van 90,- euro inclusief BTW
4.10 Uiteraard moet u de gehuurde artikelen compleet retour brengen. Ontbrekende accessoires moeten wij u in rekening brengen. Later terugbrengen kunnen we helaas niet accepteren. Ook hier geld dat wij u het dagtarief in rekening brengen.
4.11 bij beschadigingen van de camera of objectief. Zullen wij de camera opsturen na een officieel Fujifilm reparatie centrum en de kosten voor reparatie in mindering brengen van uw borg. Indien de kosten hoger uitvallen deze bij u in rekening brengen.
4.12 Alle huurprijzen zijn inclusief BTW.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Wagner fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade door of in verband met de workshop.
5.2 In ieder geval blijft aansprakelijkheid beperkt tot de voor de workshop overeengekomen prijs.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart Wagner fotografie voor alle aanspraken van derden, waaronder cursisten, tot vergoeding van schade door of in verband met de workshop.

6. Auteursrecht
Het auteursrecht van de inhoud van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de workshops berust bij Wagner fotografie.

7. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8. Geschillen
81 Het Nederlands recht is van toepassing.
8.2 Alle geschillen, ook die slechts door één van de partijen als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen over de Algemene voorwaarden. Kunt u contact opnemen  via het contact formulier

Algemene voorwaarden diensten Wagner fotografie

Algemene voorwaarden diensten

Reageren is niet mogelijk